AWANA - T-shirt Night

T- shirt night! Wear your favorite t-shirt.